نواختن دف، دایره و کوزه در سومین جشنواره موسیقی اصفهان-گروه مهرآهنگ

نواختن دف، دایره و کوزه توسط امیرحسین صمدانیان در گروه مهرآهنگ– سومین جشنواره موسیقی اصفهان