گزیده ای از تکنوازی دف در کنفرانس بین المللی ASPA-IASP