در محضر استاد مجید درخشانی

 در محضر استاد گرامی جناب آقای «مجید درخشانی»